ห้องสมุดวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
รายการใหม่ในช่วง      วัน
พบรายการใหม่ 43 รายการ กำลังแสดงรายการที่ 1 - 10


หนังสือ
ชื่อเรื่อง Community and public Health nursing: Promoting the public’s health 10/2022 1
ผู้แต่งCherie Recter
พิมพ์ครั้งที่10   
ปีที่พิมพ์ 2022
จำนวน1   สำเนา


หนังสือ
ชื่อเรื่อง INTRODUTION TO MANAGERIAL ACCOUNTING
ผู้แต่งPETER C. BREWER
พิมพ์ครั้งที่5   
ปีที่พิมพ์ 2010
จำนวน1   สำเนา


หนังสือ
ชื่อเรื่อง Nursing Diagnosis Reference Manual
ผู้แต่งLINDA LEE PHELPS, DNP,RN
พิมพ์ครั้งที่12   
ปีที่พิมพ์ 2023
จำนวน1   สำเนา


หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทักษะการฟังโดยการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ผู้แต่งศิริภาพรรณ แก้วทุมลา
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2561
จำนวน1   สำเนา


หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ผู้แต่งรัตนาภรณ์ วงคำ
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2561
จำนวน1   สำเนา


หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบริหารงานวิชาการในสถานศึกาาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้แต่งปรียาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
พิมพ์ครั้งที่2   
ปีที่พิมพ์ 2563
จำนวน1   สำเนา


หนังสือ
ชื่อเรื่อง การปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนภูเขียวจังหวัดชัยภูมิตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผู้แต่งลาวรรณ เสนสิงห์
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ -
จำนวน1   สำเนา


หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบชุชนแห่งการปฏิบัติการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษาธนาคารปูม้าในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
ผู้แต่งพชรภัทร นันทบวรพล
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2563
จำนวน2   สำเนา


หนังสือ
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ผู้แต่งณัฐกานต์ หมอกสุข
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2561
จำนวน1   สำเนา


หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมเล่านิทานโรงเรียนอนุบาลตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ผู้แต่งเกษรินทร์ แสนใจ
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2561
จำนวน1   สำเนา

   


  หน้าที่ /5