ห้องสมุดวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
รายการใหม่ในช่วง      วัน
พบรายการใหม่ 16 รายการ กำลังแสดงรายการที่ 1 - 10


หนังสือ
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่งอนงค์นุช สาสนรักกิจ และคณะ
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2566
จำนวน1   สำเนา


หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล
ผู้แต่งแสวง บุญเฉลิมวิภาส
พิมพ์ครั้งที่9   
ปีที่พิมพ์ 2565
จำนวน31   สำเนา


หนังสือ
ชื่อเรื่อง การปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนภูเขียวจังหวัดชัยภูมิตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผู้แต่งลาวรรณ เสนสิงห์
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ -
จำนวน1   สำเนา


หนังสือ
ชื่อเรื่อง จากประสบการณ์ สู่งานเขียนร้อยเรียงเรื่องเล่าชายแดน ไทย-ลาว-เมียนมา
ผู้แต่งพิษณุรักษ์ กันทวี
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2563
จำนวน1   สำเนา


หนังสือ
ชื่อเรื่อง แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร
ผู้แต่งจันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2563
จำนวน3   สำเนา


หนังสือ
ชื่อเรื่อง ระบบกำกับดูแลที่ดินไทยต้องปฏิรูป
ผู้แต่งผาสุก พงษ์ไพจิตร
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2566
จำนวน2   สำเนา


หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัย การจัดการความหลากหลายทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชืวิต
ผู้แต่งสุวรีย์ ยอดฉิม
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2564
จำนวน1   สำเนา


หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัย การพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองพื้นที่จังหวัดพัทลุง
ผู้แต่งชัยรัตน์ จุสปาโล
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2564
จำนวน1   สำเนา


หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัย โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การใช้ประโยชน์ไม้อย่างคุ้มค่าจากชุมชนไม้มีค่า
ผู้แต่งทรงกลด จารุสมบัติ
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2563
จำนวน1   สำเนา


หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัย จมูกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อเฝ้าระวังผู้สูงอายุในบ้าน
ผู้แต่งอดิสร เตือนตรานนท์ และคณะ
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2558
จำนวน1   สำเนา

   


  หน้าที่ /2