ห้องสมุดวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
ดูสถิติในช่วง      วัน

หนังสือ
1
ชื่อเรื่อง คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้
ยืม (ครั้ง) 1
ผู้แต่งศาสตราจารย์ไพโรจน์ วายุภาพ
พิมพ์ครั้งที่-   
ปีที่พิมพ์ 2554
จำนวน1   สำเนา